Cesta proměny
...cesta proměny

Informace o sociální službě

  • Druh sociální služby – raná péče
  • Aktuální kapacita sociální služby je 63 klientů
  • Forma poskytování sociální služby je terénní a ambulatní
  • Místo poskytování sociální služby je oblast Jihomoravského kraje

Naše poslání v rané péči

Posláním obecně prospěšné společnosti DOTYK II v rané péči je poskytování pomoci a podpory dětem s poruchou autistického spektra (PAS) a jejich rodinám za účelem hledání cesty ke komplexnímu rozvoji dítěte, snížení negativního vlivu postižení pro dítě a rodinu a zlepšení kvality života rodiny.

Informace o rané péči - raná péče je služba, která se zaměřuje na podporu dítěte se zdravotním postižením a jeho rodinu. Měla by pomáhat na cestě ke zmírnění důsledků hendikepu dítěte v našem případě poruch autistického spektra. Určitě lze považovat za velmi důležité, aby se též zlepšil život rodiny včetně sociálních vztahů s okolním světem. Poskytování této sociální službu nelze zaměřit jen na podporu celkového rozvoje dítěte, ale také na rodiče, aby se stali kompetentními ke kvalifikované výchově dítěte s PAS (nemohou totiž vystačit pouze s přirozenou rodičovskou intuicí). Proto ve své pomoci klientským rodinám nabízíme metodiku SCERTS zamřenou přímo na celé rodiny dítěte s PAS (jsme v této metodě proškoleni přímo v kanadském Edmontonu). Na podporu dítěte máme místnost Snoezelen na regulaci emocí a prostory pro senzorickou integraci pro rozvoj smyslového vnímání.

Ranou péči nabízíme tak, že členové týmu zajíždí za klientskými rodinami přímo domů (nejméně 1x měsíčně) a tyto návštěvy jsou doplňovány ambulantními konzultacemi (dle domluvy). Návštěvy realizujeme od 8:oo hod do 18:oo hod a ambulance od 9:oo do 16:oo hod.

Náš tým – psycholožka, speciální a sociální pedagožky mají certifikované proškolení pro Snoezelen i pro senzorickou integraci. Znalost autismu jsou pro ně samozřejmostí.

Cíle

Zachovávání lidské důstojnosti

Při práci používáme partnerský přístup. Uživatel je pro nás partnerem, nikoli objektem služby. Uživatel je seznámen s pracovními postupy a obsahem služby srozumitelným způsobem, je-li třeba i opakovaně tak, aby se mohl v klidu samostatně rozhodovat. Respektujeme požadavky uživatele, jeho vlastní vůli a názor, k ničemu ho nenutíme. Tempo vždy přizpůsobujeme uživateli, nevytváříme na něj tlak. Uživatel má právo kdykoliv službu ukončit.

Individuálně určené potřeby

Při poskytování služby dbáme na individuální přístup, vycházíme z potřeb a cílů konkrétního uživatele. Respektujeme hodnoty uživatele. Bereme v potaz, že uživatelovy potřeby a cíle se v průběhu služby mohou měnit, aktivně se o ně zajímáme a pružně na tuto skutečnost reagujeme.

Samostatnost

Dbáme na to, aby se uživatel nestal na službě závislý, motivujeme ho s důrazem na aktivitu a samostatnost.

Uživateli je služba poskytována tak, aby jej aktivizovala a umožnila využívat zdrojů ze společenského prostředí. Při podpoře nepřebíráme za uživatele iniciativu, pouze mu poskytujeme oporu, pomáháme s porozuměním. Posilujeme sociální začleňování uživatele.

Kvalita služby

Služba je poskytována v takové kvalitě, která je stanovena zákonem prostřednictvím Standardů kvality sociální služby. Kvalita služby je průběžně ověřována. Všichni zaměstnanci jsou povinni se při výkonu své práce daným předpisem řídit.

Dodržování lidských práv a základních svobod

Při práci se řídíme rovným přístupem, kdy uživatelé jsou do služby přijímáni bez ohledu na jejich vizuální, jazykové, politické či náboženské odlišnosti. Respektujeme ochranu osobnosti, vůle a soukromí uživatelů. Bojujeme proti diskriminaci a předsudkům spojených poruchou autistického spektra. Garantujeme všem uživatelům dodržování lidských práv a základních svobod dle zákonných norem.

Holistický přístup

Uživatele vnímáme jako celek, nezabýváme se pouze jednotlivými aspekty. Pohlížíme na něj v souvislostech. Uvědomujeme si, že s uživatelem pracujeme v bio-psycho-socio-spirituální rovině.

Uplatňování vůle uživatele

Při poskytování služby vycházíme z respektu k životním hodnotám, potřebám a osobním cílům uživatele, o což se v průběhu služby aktivně zajímáme a představuje to pro nás platformu pro vytváření obsahu služby. Uživatel je pro nás partner, který se podílí na plánování, poskytování a hodnocení sociální služby v krátkodobém i dlouhodobém horizontu. Vždy respektujeme a podporujeme vyjádření uživatelovy vůle a představ o svém životě.

Okruh osob

Cílová skupina:

Služba rané péče je určena dětem s poruchou autistického spektra a jejich rodinám z Jihomoravského kraje ve věku 0 - 7 let, jehož postižení může způsobit nebo způsobuje bariéry a omezení v komunikaci, vztazích a plnohodnotném životě dítěte i rodiny