O nás
...cesta proměny

Dobrovolnictví

Dobrovolníkem v rané péči

Dobrovolníci v rámci tohoto programu poskytují podporu týmu rané péče, především co se týče organizačního zajištění aktivit pro děti s PAS, které se odehrávají v centru DOTYK II, o.p.s.. Dobrovolníci pomáhají s přípravou těchto aktivit a také podporují v jejich průběhu pod vedení pracovníka rané péče přímou práci s dětmi.

Jednou z činností, kterou se zabývají pracovníci rané péče v organizaci DOTYK II, o.p.s. je také výroba obrázkových komunikačních karet pro uživatele služby. Tyto obrázky podporují vizuálně u některých dětí slovní komunikaci a u jiných zase sdělení mezi ním a rodiči. Pro děti s PAS je to srozumitelnější než jenom slovní sdělení, poněvadž vnímání více smysly jim usnadňuje rozvíjení komunikačních dovedností. Jedná se především o komunikační proužky, o komunikační listy, komunikační sešity, pracovní listy (pomůcky pro rozvoj dítěte s vizuální podporou). Tyto komunikační pomůcky není možné zakoupit a vyrábějí se „na míru“ individuálně pro každé dítě. Proto do této činnosti zapojujeme jak dobrovolníky z řad veřejnosti, tak i dobrovolníky z řad uživatelů služeb sociální rehabilitace.

Dobrovolníkem v sociální rehabilitaci

Cílem zapojení dobrovolníků je podpora integrace lidí s duševním onemocněním schizofrenie do společnosti, prostřednictvím společníka/kamaráda z řad dobrovolníků, podpora jejich aktivizace a aktivního trávení volného času.

Podporuje se tím u nich mimo jiné budování chybějícího sebevědomí a jejich sociální začlenění.

V rámci naší sociální služby sociální rehabilitace se snažíme o jejich „návrat do života životem“ - naše terénní sociální služba je poskytována asistenty se vzděláním pracovníka v sociálních službách, kteří mají vlastní osobní zkušenost se schizofrenií. Tito asistenti pomáhají nemocným se „zvedáním hlavy“ - to znamená začít znovu alespoň vnímat svoje okolí. Druhým krokem v procesu „návratu do života životem“ je potom zprostředkovávání kontaktu a setkávání s lidmi zdravými, kteří nejsou nemocí zasaženi a postupný návrat do běžné společnosti. I když se naše služba snaží lidem s duševním onemocněním pomáhat, vždy se jedná „pouze“ o poskytování sociální služby. Dobrovolníci by však měli nemocným zprostředkovávat otevřený přístup člověka k člověku bez ohledu na danou sociální službu.

Dobrovolníci dochází za našimi uživateli a poskytují jim psychosociální podporu, podporu v navazování společenských vztahů, v komunikaci a jejich co nejpřirozenějším zapojení se do společnosti.

Informace k dobrovolnictví

Dobrovolník

Dobrovolníkem může být každý, bez ohledu na vzdělání či věk, kdo věnuje svůj volný čas ve prospěch někoho druhého. Jako dobrovolník nám může každý, kdo by se chtěl zpojit, nabídnout své znalosti, zkušenosti, dovednost, nadšení a především svůj čas, ve prospěch dětí s poruchou autistického spektra a lidí s chronickým duševním onemocněním schizofrenií. Dobrovolnictví je sice činnost, která je vykonávána bez nároku na finanční nebo materiální odměnu, nicméně odměnou pro dobrovolníka mohou být nové zkušenosti a dovednosti, stejně jako nově navázaná přáteství. Zapojení se do dobrovolnické činnosti také může pomoci lidem například nezaměstnaným pro udržení si či navázání nových sociálních kontaktů.

Dobrovolnictví u nás

Dobrovolníci jsou zapojeni jak v službě rané péče, tak i ve službě sociální rehabilitace od zahájení činnosti organizace tedy 1. 1. 2012. V souvislosti s dobrovolníky je našim cílem vyhledávat, školit a podporovat dobrovolníky, koordinovat jejich činnost v rámci naší organizace a také propagovat dobrovolnictví mezi širokou veřejností. Dobrovolníci u nás působí v oblasti pomoci zdravotně postiženým – konkrétně lidem s chronickým duševním onemocněním schizofrenií a dětem s poruchami autistického spektra Dobrovolník u nás projde nejprve úvodním proškolením, poté je zapojen do výkonu dobrovolnické činnosti na zkoušku. Následuje podpis Dobrovolnické smlouvy o výkonu dlouhodobé dobrovolnické činnosti. Dobrovolník také prochází úvodní vstupní supervizí, poté ještě supervizí 2 x ročně. Po dobrovolnících požadujeme výpis z evidence Rejstříku trestů ne staršího než 3 měsíce a potvrzení o zdravotním stavu dobrovolníka, že je schopen vykonávat dobrovolnickou činnost v naší organizaci. Vedeme evidenci dobrovolnických hodin a pořádáme pravidelná setkání pro naše dobrovolníky, která nám společně se supervizemi poskytují zpětnou vazbu o fungování dobrovolnického programu. Od 27.3.2015 má organizace DOTYK II, o.p.s. akreditované od ministerstva vnitra dva dobrovolnické programy - Dobrovolnický program pro duševně nemocné a Dobrovolnický program pro děti s PAS.

Pokud byste se tedy do dobrovolnické činnosti chtěli zapojit i Vy, neváhejte nás kontaktovat v záložce MENU - kontakt.