O projektu

Projekt NROS "Dostupná raná péče"

O projektu

Program Nadace rozvoje občanské společnosti

financovaný z prostředků The VELUX Foundations

Projekt je spolufinancován Nadací rozvoje občanské společnosti

Podpořeno grantem z The VELUX Foundations

Číslo projektu: 170201

Příjemce dotace: DOTYK II, o.p.s.

Období realizace: 1. 7. 2017 – 30. 6. 2019

Hlavním cílem projektu je rozšíření kapacity služby rané péče pro děti s PAS v organizaci DOTYK II, o.p.s. o 10 uživatelů v regionu Jihomoravského kraje. Dále projekt podporuje přirozený rozvoj dítěte s PAS prostřednictvím poskytování péče jemu samotnému a jeho nejbližší rodině. Zaměřuje se též na rozšíření nabídky služeb zavedením logopedické péče. Nabízí novou kvalitu ve smyslu kvalifikovaného využívání terapie v místnosti Snoezelen pro rozvoj komunikace. Souvisejícím cílem je jiná forma informovanosti spolupracujícího okolí, veřejnosti a institucí o rané péči v DOTYKu.

Online mapa dostupných služeb rané péče, kterou NROS vytvořila v rámci programu Včasná pomoc dětem.

13. 7. 2018: První výročí

V realizaci projektu NROS Dostupná raná péče jsme dospěli k prvnímu výročí. Určitě je to důvod k několika málo řádkům o tom, co se za tu dobu povedlo. Za nejvýznamnější skutečnost považujeme rozšíření kapacity námi poskytovaných služeb dětem s PAS a jejich rodinám o 13 klientských rodin. Tato potřebná skupina by zůstala bez pomoci, jestliže bychom projekt „Dostupná raná péče“ nerealizovali. Ukázalo se také hodně důležité zařazení logopedické práce. Zde docházelo většinou k situacím, které rodiče vyvedly z míry až dojímaly. Děti se často v rámci působení prostředí uvolnily, aktivizovaly a navazovaly kontakt s logopedem i rodiči. Logoped rodičům ukázal, že i když dítě nemluví, tak komunikuje, a že je třeba tuto komunikaci vnímat a učit se jí rozumět. Rodiče se následně vyjadřovali ve smyslu, že takové projevy u svého dítěte neviděli a nezažili. Hovořili o tom, že jim to přináší další motivaci pro práci s dítětem podle našeho návodu služby rané péče.

Díky projektu se též podařilo rozhýbat komunikaci na sociální síti Facebook, která před ním docela vázla.
Myslíme, že jsou uvedená pozitiva příjemná pro všechny, kteří se na uskutečňování projektu podílí.

Trénink senzorické integrace bude bavit i děti s autismem z projektu Včasná pomoc dětem

Na konci září jsme otevřeli nově zbudované prostory pro senzorickou integraci (SI). Tomu předcházelo systémové proškolování pracovníků rané péče v této oblasti. Senzorická integrace je schopnost třídit a organizovat smyslové informace z vnějšího prostředí a vlastního těla za účelem použití. Je to klíčová schopnost pro vývoj a učení dítěte. Je stejně klíčová, aby dítě reagovalo na prostředí přizpůsobivým způsobem. Pokud senzorické informace nejsou zpracovány správně, následkem jsou různé těžkosti v učení a v chování. Cíleným poskytováním příležitostí k organizování smyslových informací prostřednictvím senzomotorických aktivit, může dojít ke zlepšení schopnosti CNS organizovat tyto vstupy a na prostředí reagovat přizpůsobivým způsobem. U dětí s autismem se právě v oblasti smyslového vnímání objevují těžkosti, které lze trénováním zmírňovat. Právě pro tento trénink jsme prostory pro senzorickou integraci zřídili s pomocí řady báječných nadací, firem a lidí.

Projektem prošlo namísto plánovaných 10 již 18 klientských rodin

Prosinec 2018

Projekt je též zaměřen na rozšíření kapacity pro čekající žadatele o naši ranou péči pro děti s PAS. V rámci sociální služby se stále potýkáme s malou kapacitou. Nedostává se na všechny potřebné, poněvadž kraj v kontextu platného zákona o sociálních službách, a nejen toho, není schopen situaci zvládat ve prospěch všech včetně rané péče. Projekt „Dostupná raná péče“ již názvem říká, že tuto službu chce zpřístupnit všem, kteří na ni čekají. Projekt je průchodem pro čekatele na sociální službu, aby nezůstali bez podpory. Klientské rodiny projektu dostávají potřebnou pomoc a v okamžiku, kdy se uvolní prostor v sociální službě, přecházejí do ní a do projektu se zapojí další čekající rodina s dítětem s PAS. Z našeho pohledu, a pochvalují si tento systém i rodiny, je jde o výhodné a optimální řešení. Proto také projektem prošlo namísto plánovaných 10 již 18 klientských rodin. Rodiče jsou spokojen, že jejich dítěti a oni dosáhli na ranou péči, poněvadž jsou si vědomi zásadní důležitosti této podpory.

Zhodnocení projektu

2.červenec 2019

Projekt „Dostupná raná péče“ již názvem říká, že tuto službu chce zpřístupnit všem, kteří na ni čekali nebo bydleli v malé vesničce s velmi omezenými možnostmi získat podporu naší rané péče pro děti s PAS.

Projekt byl průchodem pro čekatele na sociální službu, aby nezůstali bez podpory. Klientské rodiny projektem dostávali potřebnou pomoc a v okamžiku, kdy se uvolnil prostor v sociální službě, přecházely do ní a do projektu se zapojila další čekající rodina s dítětem s PAS. Velkým přínosem byla práce logopeda v místnosti Snoezelen a Senzorické integrace, kde se pracovalo na emoční stabilizaci, na rozšíření smyslového vnímání a navazování komunikačních kontaktů. Důležitým článkem pomoci byla také práce sociálního pracovníka v rodině a to v přirozeném prostředí dítěte. Z našeho pohledu se tento systém práce s čekateli jeví jako dobře fungující. Proto také projektem prošlo na místo plánovaných 10 klientských rodin 20.

Rodiče jsou spokojeni, že jejich dítě s PAS a oni dosáhli na ranou péči, poněvadž jsou si vědomi zásadní důležitosti této včasné podpory. Pod vedením našich odborných pracovnic projektu rodiče svou neskutečnou trpělivou a láskyplnou péči rozvíjí a podporují své dítě v domácím prostředí.

Bez nadsázky se dá říci, že projekt zachránil klidný život mnoha rodinám.

Projekt ESF "Víme jak na to"-realizace

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Více informací