Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt "Už si doma rozumíme"

Projekt "Už si doma rozumíme"

11. 7. 2015
Projekt je podporován z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV.

Projekt, který probíhá od 1.1.2015 do 31.12.2015

Projekt je zaměřen na podporu rozvoje komunikace mezi dítětem s PAS a jeho rodiči. V rodinách, kde se u dítěte objeví tato diagnóza rodiče právě často naráží na problémy v komunikaci se svým dítětem, které nejsou schopni sami řešit. V rámci projektu jim proto nabízíme možnost učit se v našem centru alternativní a augmentativní komunikace vzájemné komunikaci s dítětem s PAS, individuálně se učit používat metody AAK v praxi při běžné každodenní komunikaci v domácím prostředí. V neposlední řadě jim také nabízíme možnost sdílet své problémy a zkušenosti s lidmi, kteří se ocitli v podobné životní situaci. AAK je potom pojímána jako součást metodiky SCERTS, která klade důraz na sociální komunikaci, emocionální regulaci a transakční podporu.

V lednu byly jednotlivé rodiny zapojené do projektu informovány o jeho průběhu a proběhla diagnostická pozorování dětí, kdy byla zjiš´tována pomocí testu TASP míra využitelnosti možností AAK u každého dítěte. Rodiče byli teoreticky seznámeni se specifiky komunikace s dětmi s PAS, s AAK a metodikou SCERTS.

V březnu a dubnu proběhly vzděláváci semináře pro rodiny, tématem seminářů bylo seznámení rodičů s metodikou SCERTS. V březnu se pracovnice rané péče věnovaly také konzultacím ohledně vhodného uspořádání nábytku.

Od března do listopadu se uskutečňovaly prožitkové pracovní a upevňovací lekce přímo v rodinách případně v centru DOTYK II, o.p.s.

V prosinci došlo k úspěšnému ukončení projektu.

V rámci projektu „Už si doma rozumíme“ jsme rodičům jednak zprostředkovali teoretické informace o problematice PAS a praktických možnostech, které mají při práci se svým dítětem. Také je seznámili s novou, unikátní metodikou SCERTS a propojili ji s metodami AAK tak, aby nabízené řešení bylo individuální na míru každému dítěti.

Projekt byl přínosný, jelikož poskytoval rodinám komplexní podporu při překonávání problémů spojených s diagnózou PAS, především však podporu v oblasti komunikace. Rodiče mohou absolvovat různé vzdělávací programy v oblasti problematiky komunikace s dětmi s PAS, nicméně sami již nejsou schopni tyto poznatky aplikovat do praxe a využívat je v běžné komunikaci se svým dítětem. Náš projekt jim právě nabídl podporu speciálních pedagogů, kteří jim v tomto pomáhali a předávali jim vědomosti, praktické dovednosti a zkušenosti v oblasti aplikace metod AAK v rámci nové metodiky SCERTS do praxe. Díky tomu došlo potom u těchto rodin k rapidnímu zlepšení vzájemné komunikace a harmonizaci vzájemných vztahů v rodině. Také projekt podporoval děti a jejich rodiny při nástupu do mateřských škol a prvních tříd základních škol.