Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt "Abychom si rozuměli"

Projekt "Abychom si rozuměli"

12. 7. 2015
Abychom si rozuměli

Pro uživatele zapojené do projektu nabízíme každý pátek telefonické konzultace.

Začátkem roku 2015 jsme zahájili projekt s názvem "Abychom si rozuměli", jehož cílem je rozšíření kapacity stávající služby o 10 uživatelů v rámci celého JMK pro čekající žadatele na poskytování služby. Dále je cílem rozšíření nabídky služeb zavedením logopedické péče pro rozvoj komunikace přímo do domácího prostředí rodin uživatelů. Souvisejícími cíli je vzdělávání rodičů v oblasti výchovy dítěte s PAS a rozvoj spolupráce s institucemi prvotního kontaktu v regionu JMK. Projekt, který realizujeme v období 1.1.2015-31.12.2016 je podpořen Nadací rozvoje občanské společnosti z prostředků VELUX Foundations.

V úvodu projektu jsme rozšířili tým rané péče ve vztahu k projektu o logopeda a sociálního pracovníka – speciálního pedagoga. Tato skutečnost nabídla uživatelům DOTYK - rané péče v rámci projektu možnost návštěv (konzultací) logopeda přímo v domácím prostředí a poskytování služeb rané péče pro děti s PAS dalším 10 zájemcům o tyto služby.

Od začátku projektu navštěvuje děti a jejich rodiče logoped, který poskytuje individuální konzultace nad rámec sociální služby. Logoped pracuje s dítětem v duchu AAK a seznamuje s aktuálně nejvhodnějšími přístupy ke komunikaci jeho rodiče.

Telefonické konzultace, které mohou rodiny využívat v období mezi jednotlivými navštěvami logopeda a sociálního prcovníka, jsou využívány a pro rodiče přínosné v tom, že mohou konzultovat s našimi odborníky řešení aktuálně vzniklých situací týkajících se každodenního života.

Projekt umožnil získat rodičům teoretické vědomosti prostřednictvím jejich vzdělávání, které bylo zaměřeno na metodiku SCERTS, kterou se DOTYK II - raná péče snaží uplatňovat u svých klientských rodin. Rodiče přivítali, že byli s touto metodikou seznámení, jelikož se zaobírá rodinou jako celkem a zaměřuje se také na kompetence rodičů pro práci se svým dítětem s PAS v domácím prostředí.

Rodiče skrze dotazníkové šetření uskutečněného v rámci plnění cílů prvního roku projektu hodnotili velmi pozitivně, že za odbornými službami logopeda a speciálního pedagoga nemuseli dojíždět někdy i do velmi vzdálených míst, ale že tito odborníci pracovali s jejich dítětem a s nimi přímo u nich doma s vysoce individuálním přístupem. Z toho důvodu by v budoucnu uvítali, aby služby rané péče fungovali tímto způsobem i za účasti dalších potřebných odborníků.

Závěrečné vyhodnocení projektu

Díky projektu jsme mohli rozšířit kapacitu služby rané péče a poskytovat podporu dalším rodinám a jejich dětem s PAS v domácím prostředí. Tyto rodiny tímto mohly využívat služby rané péče okamžitě a nemusely čekat minimálně ½ roku než se pro ně uvolní ve službě místo. V raném věku dítěte je důležitý každý den/týden a měsíc při podpoře jejich vývoje. Zavedli jsme logopedické konzultace přímo v rodině, během kterých se děti učily používat komunikační obrázky při komunikaci a dosahovaly lépe svého komunikačního cíle. Docházelo u nich k rozvoji jednotlivých před verbálních fází vývoje komunikace. Služby rané péče působí pozitivně na celou rodinu. Pracovníci rané péče si průběžně zvyšovaly svou odbornost, kdy ve sledovaném období proběhly vzdělávací semináře. Stejně tak byl kladen důraz i na vzdělávání rodičů – v daném období proběhla tzv. „setkání rodin“. V průběhu projektu jsme oslovili s nabídkou spolupráce 79 institucí prvotního kontaktu.

Rodiny dostávaly soustavnou podporu logopeda a speciálního pedagoga, postupně posilovaly nové dovednosti dětí a začleňovaly nové prvky do výchovy dětí tak, aby se děti orientovaly, zůstávaly v bezpečném a klidném prostředí a mohly rozvíjet svůj komunikační a sociální potenciál. Rodiny využívaly pravidelnou logopedickou péči a speciálně pedagogickou podporu při postupném rozšiřování svých kompetencí ve vztahu k výchově dítěte s PAS.