Cesta proměny
...cesta proměny
Projekt ESF "Příležitost lidem s duševním onemocněním"

Projekt ESF "Příležitost lidem s duševním onemocněním"

10. 7. 2014
cz.1 .041 3.3.05/D6. 00386

Cílem projektu je posílení pracovní integrace osob ohrožených sociálním vyloučením či sociálně vyloučených, odstraňování bariér znesnadňujících jejich rovnocenný vstup a udržení se na trhu práce. Projekt je zaměřen na skupinu osob s duševním onemocněním schizofrenie.

Specifické cíle projektu jsou:

  • Přispět k pracovnímu uplatnění osob z této sociálně vyloučené skupiny, jejichž problémem je zařazení se na volný trh práce, a zlepšit jejich konkurenceschopnost prostřednictvím zvýšení informovanosti a motivace.
  • Vytvořit komplexní program podpůrných aktivit pro udržení se na trhu práce, který se skládá z motivačního a aktivačního semináře, odborného profesního kurzu a poradenských aktivit.
  • Vytvořit pro tuto cílovou skupinu 5 pracovních míst v administrativě (pro 5 pracovníků na zkrácený úvazek).
  • Zajistit rekvalifikaci pro 3 členy cílové skupiny v akreditovaném kurzu pro pracovníky v sociálních službách a zajistit jim 3 pracovní místa na zkoušku.
  • Pomoci 4 stávajícím zaměstnancům, členům cílové skupiny, a doplnit jim další pracovní dovednosti formou kurzů a školení a tím posílit jejich pozici na pracovním trhu.
  • Poskytnout členům cílové skupiny podporu při orientaci a hledání uplatnění na pracovním trhu pomocí poradenské služby. 

V listopadu a prosinci 2014 v rámci projektu proběhla školení na práci s MS Office a interní školení měkkých dovedností zaměřené na oblast administrativních činností.Absolventi těchto kurzů začali od ledna 2015 pracovat v administrativě na nové vytvořených pracovních místech.

Po Novém roce jsme odstartovali kurz pro pracovníky v sociálních službách v délce 150 výukových hodin včetně praktických nácviků. Tato příprava bude trvat 5 měsíců a poté budou účastníci kurzu po dobu 3 měsíců zaměstnáni na zkoušku na pozici pracovníka v sociálních službách. Cílové skupině bude během této aktivita poskytována individuální i skupinová podpora sociálních pracovníků.V lednu 2015 proběhl kurz Kritika v našem životě určený pro stávající pracovníky v sociálních službách naší organizace.

V únoru probíhal probíhal kurz pro pracovníky v sociálních službách. Je jim poskytována jak skupinová, tai i individuální podpora.

V březnu proběhlo školení s názvem Psychohygiena s uměním a pohybem, kdy účastníci jsou schopni prakticky i teoreticky používat některé arteterapeutické přístupy a přístupy soudobé tanečně pohybové terapie jako součást psychoterapie zaměřené na tělo a arteterapii.

V dubnu pokračoval kurz pracovníka v sociálních službách a účastníci pracovali na svých závěrečných pracích. V květnu pak proběhly závěrečné zkoušky, které se skládaly nejen z přezkoušení získaných znalostí, ale i z obhájení písemných prací jednotlivých účastníků. V dalším období bude probíhat zaměstnání na zkoušku.

V období od května do října dále pokračovala práce osob cílové skupiny v administrativě žadatele. V tomto období probíhalo zaměstnání na zkoušku, které jsme nabídli všem úspěšným absolventům kurzu "Praovníka v sociálních službách". O zaměstnání projevili zájem 3 absolventi a pracovali na zkoušku v období červen - srpen a v období srpen - říjen. Při této činnosti jim byla poskytnuta individuální i skupinová podpora odborným asistentem. V rámci aktivity "Podpora udržitelnosti pracovních míst" jsme se zaměřili na osobní rozvoj zaměstnanců žadatele z řad osob cílové skupiny. Byl realizován poslední ze série plánovaných školení, a to kurz "Brain Jogging", který byl zaměřen na praktická cvičení paměti, koncentrace, komunikace, vlastního řečového projevu, logického myšlení, a tak dále. Byl veden aktivně, aby se všichni účastníci, co nejvíce zapojili.