Cesta proměny
...cesta proměny
Senzorická integrace

Senzorická integrace

17. 8. 2018
Děti s poruchou autistického spektra (PAS) vnímají a vyhodnocují vnější podněty odlišně, a proto také odlišně reagují.

Z pohledu okolí se tak chovají nepřiměřeně. Tento hendikep je třeba řešit od raného věku, aby se co nejvíce minimalizoval do budoucna. Proto jsme se v Dotyku II rozhodli v rámci projektu Senzorická integrace naše malé klienty v této oblasti více podpořit.

Senzorická integrace a poruchy autistického spektra

Co mají společného poruchy autistického spektra, ADHD, specifické poruchy učení, dyspraxie, dětská mozková obrna a další? Spojují je poruchy senzorické integrace. Z dětí s PAS trpí nějakou formou poruchy senzorické integrace 69-100 %. Co to přesně znamená? A dá se pro zlepšení něco dělat?

Senzorická integrace (SI) je schopnost centrální nervové soustavy cítit, pochopit a organizovat smyslové informace z vlastního těla i vnějšího prostředí, třídit je, uspořádat a poté opět skládat do jednoho smysluplného celku. Zjednodušeně řečeno, je to schopnost člověka vnímat správně pocity hmatu, rovnováhy, polohy a pohybů jednotlivých částí těla, sluchu, zraku, chuti a čichu, zpracovat je a správně na ně reagovat.

Pro většinu z nás je senzorická integrace něčím tak samozřejmým, že ji nevnímáme a považujeme za samozřejmou. Poruchy senzorické integrace tak způsobují kromě přímých problémů i velké problémy společenské. Okolí si totiž jen těžko dokáže představit, že jiný člověk – dítě či dospělý – může vnímat svět úplně jinak.

Máme problém?

Podle čeho můžete poznat, že vaše dítě se potýká s problémy v oblasti senzorické integrace? Prvotními příznaky mohou být například:

  • Opožděný motorický vývoj
  • Nekoordinovaná chůze
  • Problémy s činnostmi vyžadujícími koordinaci (obouvání, jízda na kole…)
  • Opožděný nástup řeči
  • Problémy ve škole: práce s papírem a nůžkami, pohybové aktivity, přechody mezi různými činnostmi, udržení pozornosti…

Podobné problémy přitom není radno odbýt mávnutím rukou a konstatováním „je nešikovný po mamince“ nebo „však ona to dožene“. Zpočátku relativně malý problém se může zhoršovat a nabalovat na sebe další – v interakci s okolím, ve škole apod. Mezi obecné znaky poruch SI totiž patří kromě problémů s koordinací a svalovým napětím i problémy s pozorností, chováním a řečí a potíže s učením.

Co se s tím dá dělat?

Cílem tzv. Terapie senzorické integrace (SIT) je podpořit rozvoj nervové soustavy a schopnost zpracovat podněty běžným způsobem. Hlavními přístupy SIT jsou multisenzorická integrace a desenzibilizace. Zatímco v případě multisenzorické integrace dítě trénuje vnímání situace všemi smysly, aby se zabránilo přetížení jednomu ze smyslů, v rámci desenzibilitace se postupně snižuje přecitlivělost jednoho ze smyslů na určitý podnět, aby se dosáhlo přiměřené reakce. V obou případech je třeba volit citlivý postup na míru danému dítěti, terapii proto musí provádět proškolení odborníci.

Terapie senzorické integrace v Dotyku II

Protože vnímáme poruchy senzorické integrace jako důležité téma, rozhodli jsme se v Dotyku II již před nějakou dobou na SIT více zaměřit. Díky podpoře Nadačního fondu Tesco se v uplynulých měsících v oblasti senzorické integrace proškolili do hloubky pracovníci naší rané péče, aby tak mohli pomáhat přímo v rodinách našich klientů.

Vzdělávání v oblasti senzorické integrace

Děti s poruchou autistického spektra (PAS) vnímají a vyhodnocují vnější podněty odlišně, a proto také odlišně reagují. Z pohledu okolí se tak chovají nepřiměřeně. Tento hendikep je třeba řešit od raného věku, aby se co nejvíce minimalizoval do budoucna. Proto jsme se v Dotyku II rozhodli v rámci projektu Senzorická integrace naše malé klienty v této oblasti více podpořit. Proto se celý tým naší rané péče v oblasti senzorické integrace školil. Za možnost zvýšit svou kvalifikaci v této oblasti a zlepšit tak svou péči o klienty děkujeme především Nadačnímu fondu Tesco, který naše vzdělávání v této problematice umožnil.

Díky proškolení pracovníků budeme schopni zařadit do metod práce s klienty - dětmi ispecifické postupy senzorické integrace, které jim pomohou zlepšovat vnímání a vyhodnocování vnějších podnětů i následné reakce na ně.

Nadační fond Tesco umožnil našim 9 kolegyním z týmu rané péče absolvovat dvě školení:

„Úvod do Senzorické integrace pro pomáhající profese v sociálních službách“, které proběhlo dne 16.3.2018.

Teorie senzorické integrace je založená na poznatcích, že děti s poruchami učení mají problémy zpracovat a integrovat smyslové informace, což má vliv na jejich chování a učení. Díky proškolení zaměstnanců budeme schopni zařadit do terapeutických metod práce s klienty - dětmi i specifické postupy senzorické integrace, které dětem pomáhají zlepšovat narušené schopnosti centrální nervové soustavy třídit, organizovat a zpracovávat podněty z okolí i z vlastního těla. Zároveň se tím děti naučí i přiměřeně na dané podněty reagovat

„Prevence syndromu vyhoření, stress management“, které proběhlo dne 28.2.2018.

Kurz byl zaměřen na seznámení se „syndromem vyhoření“ – pocitem pracovního vyčerpání v oblasti poskytování sociálních služeb. Syndrom vyhoření velmi často postihuje právě osoby pracující v sociálních službách, protože ti denně přichází do kontaktu s klienty v obtížné životní situaci- v našem případě s dětmi s PAS, a citlivě jim poskytují náročnou odbornou pomoc a péči za účelem zlepšení jejich stavu a situace.

Na školení se zaměstnanci seznámili s příznaky a fázemi syndromu vyhoření, ujasnili si rizikové faktory syndromu vyhoření a pochopili vztah mezi syndromem vyhoření a stresem. Osvojili si postupy jak proti syndromu vyhoření aktivně pracovat, naučili se a vyzkoušeli si techniky zvládání stresu a duševní hygieny, které jsou účinnou prevencí proti syndromu vyhoření.

Moc děkujeme!