Cesta proměny
...cesta proměny
Dar od Nadace ČEZ na „Sociálně rehabilitační Klub - terapeutické programy pro lidi s duševním onemocněním“

Dar od Nadace ČEZ na „Sociálně rehabilitační Klub - terapeutické programy pro lidi s duševním onemocněním“

2. 8. 2023
Přečteno: 162x
Minut čtení: 0
V rámci projektu realizujeme pro duševně nemocné schizofrenií sociálně rehabilitační Klub, kde bude probíhat trénování technik pro rozvoj kognitivní kondice, terapeutické programy – pohybová terapie, arteterapie, canisterapie a muzikoterapie.

Pohybová terapie metoda jako terapeutický nástroj využívá pohyb, který odráží naše prožívání, náš vnitřní svět a naopak – náš vnitřní svět je skrze pohybové interakce s okolím ovlivňován. Je vhodná pro lidi s psychosomatickými obtížemi nebo s obtížemi ve verbální komunikaci. Pravidelný pohyb a setkávání s lidmi s podobnými problémy pozitivně ovlivňuje psychickou i fyzickou kvalitu života a stabilitu klienta. My se budeme věnovat posilování kognitivní zdatnosti se zaměřením na pohyb a koncentraci. V rámci této aktivity budeme pracovat především na rozvoji hrubé motoriky a koordinace pohybů, která je u lidí s duševním onemocněním schizofrenií jejich nemocí a následnou farmakologickou léčbou velmi narušena. Pro tuto aktivitu budeme využívat VR school ( relaxační virtuální prostředí) s moderní kompenzační pomůckou VR HARDWARE:

  • VR brýle Oculus Quest 2 ( x kusů)
  • Chytrý úložný box na brýle ( integrované nabíjení, zabezpečené uložení, sledování stavu brýlí, hotspot pro internetové připojení)
  • Tablet pro ovládání

 

 Tato kompenzační pomůcka umožňuje pomocí speciálních herních aplikací trénovat v mimo domácím, ale ne v neznámém prostředí činnosti, které jsou pro ně v běžném životě zatím nedosažitelné např. různé volnočasové aktivity včetně sportovních, řízení automobilu a další praktické věci běžného života, při kterých duševně nemocní schizofrenií získávají sebevědomí a potřebnou jistotu pro uplatnění v normálním životě. Vlastně jakékoliv činnosti si mohou natrénovat nejdříve v bezpečném prostředí a poté, když získají jistotu, již pro ně není tak obtížné zapojit se, alespoň do některých z těchto aktivit, i v reálném životě. Dále se tím rozvíjí hrubá motorika a koordinace pohybů. Využívání této moderní kompenzační pomůcky má ještě jeden rozměr - rozměr motivační, kdy jsou nácviky dovedností realizovány zábavnou formou.

Tréning kognitivních funkcí trénuje krátkodobou a dlouhodobou paměť, procvičuje prospektivní paměť (která nám umožňuje vykonávat v budoucnu to, co jsme si naplánovali v minulosti), dostává se i na exekutivní funkce (např. plánování dne, výletu nebo dovolené, orientace v mapě, prakticky se jedná o tréning k fungování v každodenním životě.   Tréning kognitivních funkcí probíhá prostřednictvím speciálně zaměřených aktivit a také během ostatních činností (vzpomínání na minulá setkání, soustředění pozornosti při zadávání činností apod.)

 

Canisterapii  můžeme definovat jako léčebné působení psa na člověka. Je jednou z forem ucelené rehabilitace a je založena na vzájemné pozitivní interakci člověka a psa, které se využívá ke zlepšení či udržení zdravotního stavu, sociálních dovedností, znalostí a kvality života jedince. Canisterapie kladně působí na psychickou a sociální stránku člověka a zároveň pozitivně ovlivňuje i jeho fyzický stav. Při canisterapii se účastníci dozví o práci s pejsky a v prostředí klidné přírody mají možnost se zapojit do aktivit s nimi.

 

Muzikoterapie využívá verbální i neverbální prostředky. Verbalizovat můžeme zpěvem, rytmizací slov, výkřiky či šeptem. Neverbálně pracujeme s hudbou, rytmem i zvuky. Různé části těla rezonují s jinými zvuky a tóny. Pomocí těchto tónů můžeme muzikoterapeuticky pracovat při uvolňování napětí v různých částech lidského těla či naopak na jejich stimulaci. Zpěv a práce s dechem má velký vliv na další tělesné a psychické procesy. Hudba může působit relaxačně, dráždivě či stimulovat energii. V neposlední řadě je hudba, rytmus a zvuky prostředkem vzájemné komunikace a exprese vnitřních světů člověka.  Muzikoterapie směřuje k aktivizaci účastníků a zapojení do skupiny, k navození uvolnění a prohlubování dovedností při činnosti s muzikoterapeutickými nástroji.

 

Arteterapie je obor využívající výtvarný projev jako hlavní prostředek poznávání a ovlivňování lidské psychiky ve směru redukce psychických či psychosomatických obtíží. Výtvarné tvořivé aktivity mají podporovat zdraví a podpořit léčení. Arteterapeutické postupy jsou zacíleny na léčebné kognitivní, motivační a emocionální aspekty jako jsou například sebevyjádření, aktivizace, sebepoznání (www.arteterapie.cz, 15. 5. 2015).

Aktivita bude navazovat na pohybovou terapii tím, že se bude zaměřovat na rozvoj jemné motoriky. K tomu budeme využívat rukodělné činnosti – výtvarné a tvůrčí aktivity, šití apod. Při práci s klientem budeme uplatňovat různé výtvarné postupy za použití materiálů jako je především papír, hlína nebo látky příjemné na dotek, které posilují rozvoj smyslového vnímání.

Tímto chceme moc poděkovat Nadaci Čez za finanční příspěvek na tento projekt.