Cesta proměny
...cesta proměny
Výběrové řízení na automobil

Výběrové řízení na automobil

23. 3. 2021
Přečteno: 862x
Minut čtení: 0
Výzva k podání nabídky, Prodlužuje se výběrové řízení o 24 hodin z důvodu státního svátku - Velikonočního pondělí, tj. lhůta pro podání nabídek končí dne 6. 4. 2021, ve 12:00 hodin.

Výzva k podání nabídky

OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ A ZADÁVACÍ PODMÍNKY (dále jako „zadávací podmínky“)

(dle METODIKY ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PROGRAMU 013 310)

 

k výběrovému řízení na zakázku

 

Pořízení osobního automobilu

 

Zadavatel:

DOTYK II, o.p.s.

Vídeňská 11/127

619 00 Brno

IČ: 29277817


 

Obsah

1.      Identifikační údaje zadavatele. 3

2.      Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky – popis. 3

3.      Technické podmínky.. 4

4.      Podmínky k přístupu či poskytnutí zadávacích podmínek.. 5

5.      Lhůta a místo pro podání nabídek, jejich otevírání a způsob hodnocení 6

6.      Požadavky na prokázání splnění způsobilosti/kvalifikace. 6

Prokázání základní způsobilosti 7

Prokázání profesní způsobilosti 7

7.      Podmínky a požadavky na zpracování nabídky.. 8

8.      Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny.. 9

9.      Údaje o hodnotících kritériích.. 9

10.        Požadavky na varianty nabídek.. 10

11.        Obchodní, platební a ostatní podmínky.. 10

12.        Vysvětlení zadávacích podmínek.. 10

13.        Závěrečná ustanovení 10

Příloha 1 – Závazný návrh kupní smlouvy.. 12

Příloha 2 – Nadepsání obálky.. 18

Příloha 3 – Vzor čestného prohlášení 19

Příloha 4 – Závazný vzor krycího listu nabídky.. 20

 


 

1.     Identifikační údaje zadavatele

Obchodní firma nebo název

Dotyk II, o.p.s.

Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa)

Vídeňská 11/127, 619 00 Brno

29277817

Osoba oprávněná jednat jménem či za zadavatele

Mgr. Libor Žák, ředitel

Kontaktní osoba příjemce, tel. a e-mail

Mgr. Libor Žák

tel.: +420 603 865 226

e-mail: reditel@dotyk2.cz

 

Ing. Martin Dítě

Tel. +420 605 803 502

e-mail: m.dite@grantadvisor.cz

2.     Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky – popis

Informace o druhu veřejné zakázky

Název veřejné zakázky

Nákup osobního automobilu

Druh veřejné zakázky dle předmětu

Veřejná zakázka na dodávku

Druh veřejné zakázky dle výše její předpokládané hodnoty

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh řízení

dle METODIKY ZADÁVÁNÍ ZAKÁZEK PROGRAMU 013 310 - ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY

SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2020

Informace o předmětu veřejné zakázky a jeho popis

Předmětem veřejné zakázky je pořízení jednoho nového osobního automobilu pro zajištění mobility pracovníků sociálních služeb za uživatelem, popřípadě dovoz uživatele na místo dle jeho určení a zákonných podmínek sociální služby. Předmět koupě je podmíněn přidělením dotace z Programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základy sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí.

Informace o výši předpokládané hodnoty předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 320 000 Kč včetně DPH (tj. 264 462,8 Kč bez DPH). Zadavatel je neplátce DPH.

Maximální hodnota veřejné zakázky

Zadavatel stanovuje maximální výši nabídkové ceny.

Maximální nabídková cena za kompletní předmět veřejné zakázky je zadavatelem stanovena na 320 000 Kč včetně DPH (tj. 264 462,8 Kč bez DPH).

V případě překročení nabídkové ceny bude toto považováno za nesplnění zadávacích podmínek a účastník bude vyloučen z výběrového řízení.

Rozdělení veřejné zakázky na části

Veřejná zakázka není dělena na části.

Doba a místo plnění veřejné zakázky

Termín dodání předmětu veřejné zakázky je do 6 týdnů od potvrzení objednávky definované v kupní smlouvě s vybraným účastníkem.

Místo dodání předmětu veřejné zakázky je Brno.

Veřejná zakázka bude spolufinancována z PROGRAMU 013 310 - ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2016-2020 Ministerstva práce a sociálních věcí. Nejedná se o zadávací řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Časový harmonogram veřejné zakázky

Nákup vozidla je podmíněn návaznou objednávkou ze strany kupujícího. Tato objednávka je podmíněna poskytnutím dotace kupujícímu z prostředků MPSV, o kterou bude zažádáno v dubnu 2021. Výsledky o ne/poskytnutí dotace a případná objednávka bude provedena přibližně v srpnu 2021, toto datum je orientační.

Informace o tom, v jakém jazyce může být nabídka podána

Nabídka musí být podána v českém jazyce.

Informace o zrušení veřejné zakázky

Zadavatel má právo zrušit veřejnou zakázku bez uvedení důvodu.

3.     Technické podmínky

Technické podmínky jsou dány technickými parametry dodávky, jež jsou nedílnou součástí těchto zadávacích podmínek. Účastník je povinen zajistit, aby jím dodávaný předmět plnění splňoval požadovanou technickou specifikaci. Toto potvrdí podepsaným dokumentem technické specifikace.

Předmět dodávky musí být plně funkční a musí splňovat veškeré podmínky stanovené zákony, vyhláškami a směrnicemi platnými v České republice a EU pro řádné provozování a užívání. Kompletní předmět veřejné zakázky musí být dodán jako nový, tzn., že kupující musí být prvním vlastníkem, případně druhým, pokud prvním je prodejce (uváděno v technickém průkazu).

Podmínkou je také zajištění vlastního a nebo zasmluvněného autorizovaného servisu, ideálně co nejblíže sídla zadavatele. Ostatní požadované parametry jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Nesplnění minimálních technických požadavků je důvodem k vyřazení nabídky.

<td style="width: 339.95pt; border: solid windowtext 1.0pt; border-top: none; mso-border-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-border-alt: solid windowtext .5pt

Minimální technické požadavky

Podmínka nutná

Stáří automobilu – nový / dříve neregistrovaný

ANO

Osobní automobil kategorie M1

ANO

Barva bílá

ANO

Min. 4 místa k sezení

ANO

Vyhřívaná sedadla

ANO

Počet dveří 4/5

ANO

Motor o minimálním výkonu 40 kW

ANO

Palivo - benzín

ANO

Objem motoru v rozmezí 1 000 cm3 až 1 600 cm3

ANO

Motorové vozidlo splňující normu minimálně EURO 6

ANO

<p class="MsoListParagr